Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

 I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

(1) Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) i nadležnost drugih organa za sprovođenje odredaba ovog zakona.

Pranje novca i finansiranje terorizma

Član 2

(1) Pranjem novca, u smislu ovog zakona, smatra se:

1) konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela;

2) prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela;

3) sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

(2) Finansiranjem terorizma, u smislu ovog zakona, smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično:

1) za izvršenje terorističkog akta;

2) od strane terorista;

3) od strane terorističkih organizacija.

Pod finansiranjem terorizma smatra se i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.

(3) Terorističkim aktom, u smislu ovog zakona, smatra se delo utvrđeno sporazumima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo delo čiji je cilj da izazove smrt ili težu telesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kada je svrha takvog dela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim delom, da zastraši stanovništvo, ili da primora neku vladu ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja nekog dela.

(4) Teroristom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:

1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

(5) Terorističkom organizacijom, u smislu ovog zakona, smatra se grupa terorista koja:

1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

Pojmovi

Član 3

(1) Pojedini pojmovi u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Imovina jesu stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku, kojima se može utvrditi pravo svojine i drugih prava.

2) Novac jeste gotov novac (domaći i strani), sredstva na računima (dinarska i devizna), kao i druga sredstva plaćanja.

3) Fizički prenosiva sredstva plaćanja jesu gotov novac, čekovi, menice i druga fizički prenosiva sredstva plaćanja, plativa na donosioca.

4) Stranka jeste fizičko lice, preduzetnik, pravno lice i lice građanskog prava koje vrši transakciju ili uspostavlja poslovni odnos sa obveznikom.

5) Transakcija jeste prijem, davanje, zamena, čuvanje, raspolaganje ili drugo postupanje sa imovinom kod obveznika.

6) Gotovinska transakcija jeste fizički prijem ili davanje stranci gotovog novca.

7) (brisana)

8) Lica koja vrše usluge prenosa novca jesu lica koja vrše te usluge prijemom gotovog novca, čekova ili drugih sredstava plaćanja na jednoj lokaciji i onda povezivanjem, obaveštenjem, prenosom ili korišćenjem mreže kojom se vrši prenos novca, odnosno vrednosti, isplatom odgovarajuće sume novca u gotovini ili drugom obliku primaocu na drugoj lokaciji bez obzira na to da li u pružanju tih usluga učestvuje jedan ili više posrednika do konačne isplate.

9) (brisana)

10) Lica građanskog prava jesu udruženja pojedinaca koja udružuju ili će udruživati novac ili drugu imovinu za određenu namenu.

11) Stvarni vlasnik stranke - fizičko lice koje ima u svojini ili kontroliše stranku.

12) Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

- fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

- fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

13) Stvarni vlasnik lica stranog prava, koje prima, upravlja ili raspodeljuje imovinu za određenu namenu jeste:

- fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik 25% ili više imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

- fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;

- fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa 25% ili više imovine lica stranog prava.

14) Poslovni odnos jeste odnos između stranke i obveznika zasnovan na ugovoru u vezi sa vršenjem delatnosti obveznika, za koji se u trenutku uspostavljanja očekuje da će trajati.

15) Loro korespodentski odnos jeste odnos između domaće banke i strane banke ili druge slične institucije, koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge slične institucije kod domaće banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

16) Nostro korespodentski odnos jeste odnos između domaće i strane banke, koji nastaje otvaranjem računa domaće banke kod strane banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

17) Kvazi banka jeste strana banka ili druga institucija koja se bavi istom delatnošću, koja je registrovana u državi u kojoj ne vrši svoju delatnost, i koja nije deo uređene finansijske grupe.

18) Lični dokument jeste važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa.

19) Službena isprava jeste isprava koju je u okviru svojih ovlašćenja izdalo službeno lice ili odgovorno lice, pri čemu se pod tim licima smatraju lica u smislu odredaba Krivičnog zakonika.

20) Informacija o aktivnostima stranke koja je fizičko lice jeste obaveštenje o ličnom, profesionalnom ili sličnom delovanju stranke (zaposlen, penzioner, student, nezaposlen itd), odnosno podatak o aktivnosti stranke (na sportskom, kulturno - umetničkom, naučno - istraživačkom, vaspitno - obrazovnom ili drugom području), koji predstavlja osnov za uspostavljanje poslovnog odnosa.

21) Informacija o aktivnostima stranke koja je preduzetnik ili pravno lice jeste obaveštenje o delatnosti stranke, poslovnim odnosima i poslovnim partnerima, poslovnim rezultatima i slična obaveštenja.

22) Of-šor (offshore) pravno lice jeste strano pravno lice koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano.

23) Anonimno društvo jeste strano pravno lice sa nepoznatim vlasnicima ili upravljačima.

24) Strani funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, i to funkciju:

- šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika odnosno pomoćnika;

- izabranog predstavnika zakonodavnog tela;

- sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;

- člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke;

- ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;

- člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.

25) Član uže porodice stranog funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri (u daljem tekstu: strani funkcioner).

26) Uži saradnik stranog funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom (u daljem tekstu: strani funkcioner).

27) (brisana)

28) Najviše rukovodstvo jeste:

- u slučaju da je obveznik organizovan u formi otvorenog akcionarskog društva - izvršni odbor;

- u slučaju da je obveznik organizovan u formi zatvorenog akcionarskog društva - upravni odbor;

- u slučaju da je obveznik organizovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću - direktor ili upravni odbor;

- u slučaju da je obveznik organizovan u formi komanditnog ili ortačkog društva - lice određeno osnivačkim aktom.

29) Elektronski transfer jeste transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, u ime nalogodavca elektronskog transfera, koja se vrši elektronskim putem, a u cilju da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog transfera kod drugog lica koje pruža usluge plaćanja i naplate, bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik isto lice.

30) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate jeste lice koje vrši usluge platnog prometa, kao i lice koje vrši usluge prenosa novca.

31) Nalogodavac elektronskog transfera jeste lice koje ima otvoren račun kod lica koje vrši usluge platnog prometa i daje nalog za prenos sredstava sa tog računa, ili lice koje daje nalog za prenos sredstava kod lica koje vrši usluge prenosa novca.

32) Korisnik elektronskog transfera jeste lice kome su transferisana sredstva upućena.

33) Posrednik u lancu plaćanja jeste lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, a nije angažovan od strane nalogodavca, niti korisnika elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera.

34) Jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva i znakova koju je odredilo lice koje pruža usluge plaćanja i naplate u skladu sa protokolima sistema plaćanja i naplate ili sistema poruka koji se koriste za prenos sredstava.

Obveznici

Član 4

(1) Obveznici, u smislu ovog zakona, su:

1) banke;

2) ovlašćeni menjači;

3) društva za upravljanje investicionim fondovima;

4) društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

5) davaoci finansijskog lizinga;

6) društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

7) lica koja se bave poštanskim saobraćajem;

8) brokersko-dilerska društva;

9) organizatori posebnih igara na sreću u igračnicama;

10) priređivači igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;

11) preduzeća za reviziju;

12) ovlašćeni revizori.

(2) Obveznicima se smatraju i preduzetnici i pravna lica koja vrše sledeće delatnosti:

1) posredovanje u prometu nepokretnosti;

2) pružanje računovodstvenih usluga;

3) poresko savetovanje;

4) posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova;

5) faktoring i forfeting;

6) davanje jemstava;

7) pružanje usluga prenosa novca.

(3) Pravna ili fizička lica iz st. 1. i 2. ovog člana, koja obavljaju delatnost samo povremeno ili u ograničenom obimu i kod kojih postoji neznatan rizik za pranje novca ili finansiranje terorizma, nisu dužni da sprovode radnje i mere propisane ovim zakonom ako ispunjavaju posebno propisane uslove.

(4) Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar), na predlog Uprave, može propisati uslove iz stava 3. ovog člana, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog pravnog ili fizičkog lica.

Advokat i advokatsko ortačko društvo

Član 5

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat).

II RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU OBVEZNICI

 

2.1. Opšte odredbe

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici

Član 6

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Radnje i mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

1) poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja (u daljem tekstu: poznavanje i praćenje stranke);

2) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;

3) određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;

4) redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;

5) obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona;

6) izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

7) vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;

8) sprovođenje mera iz ovog zakona u poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama;

9) izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu ovog zakona.

Analiza rizika

Član 7

(1) Obveznik je dužan da izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(2) Analiza iz stava 1. ovog člana sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije.

(3) Ministar, na predlog Uprave propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma, te na osnovu toga vrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke, osim slučajeva navedenih u ovom zakonu, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika koji vrši procenu rizika za tu stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju.

2.2. Poznavanje i praćenje stranke

2.2.1. Opšte odredbe

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 8

(1) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, obveznik je dužan da:

1) utvrdi identitet stranke;

2) proveri identitet stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;

3) utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet u slučajevima propisanim ovim zakonom;

4) pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom;

5) redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

(2) Obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere iz stava 1. tač. 1-4. ovog člana, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Kada se sprovode radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 9

(1) Radnje i mere iz člana 8. ovog zakona obveznik vrši:

1) pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom;

2) pri vršenju transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršenja transakcije (u daljem tekstu: u dinarskoj protivvrednosti), bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;

3) kada u vezi sa strankom ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost pribavljenih podataka o stranci i stvarnom vlasniku.

(2) Ako se transakcije iz stava 1. tačka 2. ovog člana vrše na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa obveznik je dužan da utvrdi podatke iz člana 21. stav 2. ovog zakona koji nedostaju.

(3) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana obveznik koji vrši menjačke poslove dužan je da radnje i mere iz člana 8. ovog zakona izvrši prilikom vršenja transakcije u iznosu od 5.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

Poznavanje i praćenje stranke prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Član 10

(1) Radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona obveznik vrši pre uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom.

(2) Kod poslova životnog osiguranja provera identiteta korisnika polise osiguranja može da se izvrši nakon zaključenja ugovora o osiguranju, ali najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru.

Poznavanje i praćenje stranke pri vršenju transakcije

Član 11

(1) U slučaju iz člana 9. stav 1. tačka 2. i člana 9. stav 3. ovog zakona obveznik vrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona pre izvršenja transakcije.

Izuzetak od poznavanja i praćenja stranke kod određenih usluga

Član 12

(1) Društvo za osiguranje, društvo za posredovanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju i zastupnik u osiguranju koji ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i njihovi osnivači, ne moraju vršiti radnje i mere poznavanja i praćenja stranke prilikom:

1) zaključivanja ugovora životnog osiguranja kod kojih pojedinačna rata premije ili više rata premije osiguranja, koje treba platiti u jednoj kalendarskoj godini, ukupno ne prelazi iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili ako plaćanje jednokratne premije ne prelazi iznos od 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) zaključivanja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu ili ugovora o penzijskom planu pod uslovom da nije moguće preneti prava iz tih ugovora na treće lice ili ta prava koristiti kao obezbeđenje za uzimanje kredita ili pozajmice.

(2) Odredbe stava 1. ovog člana i propisa donetog na osnovu člana 4. stav 3. ovog zakona ne primenjuju se ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Član 12a

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu i da ih uključi u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu. Ti podaci moraju pratiti elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja, bez obzira na to da li posrednici u lancu plaćanja postoje i bez obzira na njihov broj.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana su:

- ime i prezime nalogodavca elektronskog transfera;

- adresa nalogodavca elektronskog transfera;

- broj računa nalogodavca elektronskog transfera ili jedinstvenu identifikacionu oznaku.

(3) Ukoliko je nemoguće prikupiti podatke o adresi nalogodavca elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da, umesto podatka o adresi, prikupi neke od sledećih podataka:

- jedinstvenu identifikacionu oznaku;

- mesto i datum rođenja nalogodavca elektronskog transfera;

- nacionalni identifikacioni broj nalogodavca elektronskog transfera.

Član 12b

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da utvrdi i proveri identitet nalogodavca elektronskog transfera pre vršenja tog transfera, i to na način propisan u čl. 13. do 18. ovog zakona.

(2) Ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa, obaveze iz stava 1. ovog člana vrše se samo ako taj transfer iznosi 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

(3) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da izvrši obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona uvek kada postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, bez obzira na iznos elektronskog transfera.

(4) Ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da u roku od tri dana od dana prijema transfera pribavi podatke koji nedostaju ili da odbije izvršenje tog transfera.

(5) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona, s tim što ga pre prekida poslovnog odnosa o tome mora upozoriti. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da o prekidu saradnje obavesti Upravu.

(6) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom.

(7) Odredbe člana 12a ovog zakona i ovog člana primenjuju se bez obzira na to da li se radi o elektronskom transferu koji se vrši u zemlji ili sa inostranstvom.

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera

Član 12v

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate nije dužno da prikupi podatke o nalogodavcu elek

 

Naši Agenti za nekretnine

Ime i prezime: Mirjana Bičanin, Vlasnik
Telefon: 063/106-3621
Ime i prezime: Đina Mandić, Vlasnik
Telefon: 063/111-9000
Ime i prezime: Dragan Mitrović, Menadžer prodaje
Telefon: 063/10-626-70
Ime i prezime: Daniel Janjić, Agent prodaje
Telefon: 062/445-981
Ime i prezime: Milana Adamović, Agent
Telefon: 064/426-2005
Ime i prezime: Cvetanka Janjić
Telefon: 063559262

Da biste se lakše odlučili, dodajte uži izbor u "Listu želja". Kliknite na dugme pored naslova nekretnine.